Stichting  TVS  Foundation * Stiftung
Jaarbericht 2001


Jaarverslag   * Year Report *   Jahresbericht


2001


Voorwoord

Wij hebben het genoegen alle geďnteresseerde het jaarverslag 2001 en 2000 voor te stellen.

Wij hopen u hiermede een beeld te geven van onze stichting en zijn doelstellingen.

Langs deze weg danken wij ook alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om deze stichting te realiseren.
Gabriele Ingrid Struik-Vollmer

Voorzitter


DOEL:

1.De stichting stelt zich ten doel:

a.het verstrekken van een aanvullende studie- toelage voor een beroepsopleiding, na-, bij- of omscholing ten behoeve van de afstammelingen van de oprichters van de stichting, te weten de heer Hendrik Struik, en mevrouw Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;

b.het verstrekken van een aanvullende studietoelage aan anderen, bij voorkeur afkomstig uit ontwikkelingslanden;

c.het verstrekken van een extra mobiliteits- ondersteuning aan de onder 1a en 1b bedoelde personen voor internationale studies.

2. Bedoelde toelagen zullen alleen ter beschikking worden gesteld voor het geval betrokkenen geen andere mogelijkheden hebben om een toelage te verkrijgen.

3. Het bestuur zal bij reglement van uitkering nadere regels vaststellen omtrent de voorwaarden en modaliteiten van de toelagenBestuur

Bij de oprichtingsvergadering van 5 maart 2000 waren volgende personen bereid om de eerste bestuurstaken op zich te nemen in de op te richten Stichting;

- mevr. Gabriele Ingrid Struik-Vollmer als

  voorzitter en

- de heer Gustav Hermann Lietzmann als secretaris

  en

- de heer Hendrik Struik als penningmeester.Verslag 2000 en 2001

Op 5 maart 2000 werd de oprichtingsvergadering gehouden met de doelstelling “het studiefonds van de heer en mevrouw Struik uit de 80er jaren” om te zetten in een Stichting na Nederlands recht met de naam Tritschler-Vollmer-Struik, afgekort Stichting TVS.

Dit ook ter nagedachtenis aan de ouders van mevrouw Struik-Vollmer, die het mede mogelijk gemaakt hebben om de basis te legen voor deze Stichting.


Na de aanloopproblemen in het jaar 2000 met een notaris in Amsterdam werd een andere notaris- kantoor ingeschakeld en de stichtingakte werd op 25 Juni 2001 gepaseerd.

Hierna werd door het bestuur in de vergadering van 2 september 2001 het reglement van uitkering samengesteld en kon de stichting haar werkzaam- heden officieel opnemen.

Dit reglement van uitkering werd nog eens uitgebreid met de kinderen en de kleinkinderen van de bestuursleden die geen afstammeling zijn van de oprichters en de wettelijke levenspartners van alle categorieën.


Door deze uitbreiding werd door het bestuur een kapitaal behoefte van ca. € 140.000,- vastgesteld per 2001, wat na het inzicht van het bestuur in ca. 10 tot 15 jaar te realiseren is, met een inflatiecorrectie tot op dat tijdstip.
(tussen 2011 en 2016)

Na het vaststelling van de benodigde geldmiddelen voor deze twee generaties “kinderen, kleinkinderen en anderen” en de financiële doelstelling en haalbaarheid voor dit hedendaagse bestuur kon worden overgegaan tot de eerste uitkeringen voor 2001 en 2000.


De stichting heeft in het jaar 2001 volgende aanvullende studietoelage uitgekeerd voor 2001 en 2000;

- Beroepsopleiding                       0,00

- Na- of bijscholing                     0,00

- Omscholing                         3.762,44


Deze uitkeringen werden door het bestuur beoordeeld en ingedeeld in;

- Schenking/gift                     3.762,44

- Renteloze leningen                     0,00Financiële toelichting 2001 en 2000 op aanvraag, met

- Balans 2001 en 2000

- Resultaat 2001 en 2000Handels-/Traderegister K.v.K. Amsterdam  Nr. 341.58.499