Stichting  TVS  Foundation * Stiftung

Jaarverslagen   * Year Reports *   Jahresberichten


2004 - 2002

Voorwoord

Wij hebben het genoegen alle geďnteresseerde de jaarverslagen 2004 t/m 2002 voor te stellen.

Wij hopen u hiermede een beeld te geven van onze stichting en zijn verder ontwikkeling.

Gabriele Ingrid Struik-Vollmer

Voorzitter
 

DOEL               

1. De stichting stelt zich ten doel:

   a. het verstrekken van een aanvullende studie-

      toelage voor een beroepsopleiding, na-, bij-

      of omscholing ten behoeve van de afstamme-

      lingen van de oprichters van de stichting,

      te weten de heer Hendrik Struik,

      mevrouw Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;

   b. het verstrekken van een aanvullende studie-

      toelage aan anderen, bij voorkeur afkomstig

      uit ontwikkelingslanden, een studerend kind

      of kleinkind van een in functie zijnde

      voorzitter, secretaris of penningmeester

      van de stichting die geen afstammeling is

      van de oprichters en aan de wettelijke

      levenspartners van de hiervoor onder la

      en 1b bedoelde personen;

   c. het verstrekken van een extra mobiliteits-

      ondersteuning aan de onder la en 1b bedoelde

      personen voor nationale en internationale

      studies.

2. Bedoelde toelagen zullen alleen ter beschikking

   worden gesteld voor het geval betrokkenen geen

   andere mogelijkheden hebben om een toelage te

   verkrijgen.

3. Het bestuur zal bij reglement van uitkering

   nadere regels vaststellen omtrent de

   voorwaarden en modaliteiten van de toelagen.Verslag 2002 t/m 2004

In 2002 wordt het uitkeringsreglement uitgebreid met een rolwisseling tussen de wettelijke levens- partners. Hierdoor is een wisseling in bepaalde gevallen mogelijk van categorie B na A.

Dit volgens het reglement en na beoordeling door het bestuur.

Bovendien de nieuwe opneming in de statuten; voor een studerend kind of kleinkind van een in functie zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester van de stichting, die geen afstammeling is van de oprichters.

 

Verder werd het project “camper voor studie doeleinden” in 2002 goed gekeurd en afgerond in 2004 door de aankoop van een Laika EcoVip 4.1.

Om belastingtechnische reden werd de camper privé gekocht en blijft het privé-bezit van de familie Struik tot ongeveer 2011.

Het beheer werd door de Stichting te hand genomen, met betrekking tot de overdracht na 2011 in het Stichtingsvermogen.

 

De Stichting kon ook de eerste omscholing begroeten in 2003. Deze persoon heeft de studie HEAO richting Informatica met succes afgesloten. Dit met aanvullende cursussen MCP en Novel CNA, die deel uitmaken van de MSCE cursus.

 

De stichting heeft volgende aanvullende studietoelage uitgekeerd in de periode 2004 t/m 2002;

- Beroepsopleiding              0,00

- Na- of bijscholing        1.391,69

- Omscholing                1.863,31

Totaal                      3.255,-       

 

Deze uitkeringen werden door het bestuur beoordeeld en ingedeeld in;

- Schenking/gift            2.366,38

- Renteloze leningen          888,52

Totaal                      3.255,-


Verder werd een begin gemaakt met de Internet representatie van de Stichting.Financiële toelichting 2004 t/m 2002 op aanvraag, met

- Balans 2004 t/m 2002

- Resultaat 2004 t/m 2002Handels-/Traderegister K.v.K. Amsterdam  Nr. 341.58.499