Stichting  TVS  Foundation * Stiftung

Jaarverslagen†† * Year Reports *†† Jahresberichten


2009 - 2005

Voorwoord

Wij hebben het genoegen alle geÔnteresseerde de jaarverslagen 2009 t/m 2005 voor te stellen.

Deze tijd was een zeer rustige periode voor de Stichting, daar geen studerende een aanvraag voor aanvullende studietoelage in gediend heeft.

Tevens danken we ook alle personen die onze stichting ondersteunen.

Gabriele Ingrid Struik-Vollmer

Voorzitter

DOEL††††††††††††††

1. De stichting stelt zich ten doel:

a.     Het verstrekken van een aanvullende studietoelage voor een beroepsopleiding,na-, bij- of omscholing ten behoeve van de afstammelingen van de oprichters van de stichting, te weten de heer Hendrik Struik, mevrouw Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;

b.     Het verstrekken van een aanvullende studietoelage aan andere, bij voorkeur afkomstig uit ontwikkelingslanden, een studerend kind of kleinkind van een in functie zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester van de stichting die geen afstammeling is van de oprichters en aan wettelijke levenspartners van de hiervoor onder 1a en 1b bedoelde personen;

c.     Het verstrekken van een extra mobiliteitsondersteuning aan de onder 1a en 1b bedoelde personen voor nationale en internationale studies.

2. Bedoelde toelagen zullen alleen terbeschikking worden gesteld voor het geval betrokkenen geen andere mogelijkheden hebben om een toelage te verkrijgen.

3. Het bestuur zal bij reglement van uitkering nadere regels vaststellen omtrent de voorwaarden en modaliteiten van de toelagen.Verslag 2005 t/m 2009

Over 2005 en 2006 hebben we niet veel te vermelden, daar er geen veranderingen in deze 2 jaar waren.

In 2007 werd dat Bestuursreglement uitgebreid en goed gekeurd door het Bestuur.

Richtlijn 5

Overtollige kasmiddel op midden en lange termijn worden door de penningmeester Ėna overleg met het bestuur- belegt in staatsleningen met een vast rentepercentage of in andere obligaties met een zeer goede Boniteit. (Min. A Rating)

Word buiten dit raamwerk belegd, dan wordt dit als een privť aangelegenheid gezien en is dan ook voor eigen risico van de belegde persoon met persoonlijke aansprakelijkheid.


Daar voor het project camper -2004 t/m 2006- te weinig interessen aanwezig is, werd het beheer aan de familie Struik -in 2007- over gedragen, daar deze de camper ieder jaar in gebruik hebben.


Volgens het schenkingbericht 2000-2006 wordt de financiŽle doelstelling van de stichting waarschijnlijk in het jaar 2020 bereikt.


Verder treedt dhr. Hermann Lietzman als secretaris van de stichting af -volgens Artikel 5, Lid 15- en stelt zich niet meer herkiesbaar voor deze functie.


Ook voor de jaren 2008 en 2009 hebben we niet veel te vermelden wegens gebrek aan aanvragen voor de aanvullende studietoelage

De stichting heeft hierdoor van 2005 t/m 2009 geen studietoelage uitgekeerd.FinanciŽle toelichting 2009 t/m 2005 op aanvraag, met

- Balans 2009 t/m 2005

- Resultaat 2009 t/m 2005Handels-/Traderegister K.v.K. Amsterdam Nr. 341.58.499