zaaknummer: 128.315
dossiernummer: 51.918


Faber
&
Blom
Notarisen
AmsterdamOPRICHTING STICHTING


Heden, de vijfentwintigste juni tweeduizend één, verschenen----
voor mij, Mr Ernst Olaf Faber, notaris te Amsterdam:-----------
1. mevrouw Gabriele Ingrid Vollmer, geboren te Donaueschingen—-

(Duitsland) xx xxxx xxx negentienhonderd achtenveertig,-----

wonende te xxxxxxx xxxxx, (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xx---------

houdster van een Nederlands paspoort met het nummer---------

N90882810, gehuwd met de heer Hendrik Struik:en-------------
2. de heer Hendrik Struik, voornoemd, geboren te Zwolle op-----

xxxxxxn xxxxxxxx negentienhonderd vierenveertig, wonende te-

xxxxxxx xxxxx, (xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xx, houder van een--

Nederlands paspoort met het nummer N99652944, gehuwd als----

voormeld.---------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting-
op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL--------------------------------------------------
Artikel 1.-----------------------------------------------------
1. De stichting is genaamd:------------------------------------

Stichting Tritsch Vollmer Struik (TVS) en kan bij wijze--

van verkorting ook worden aangeduid met de naam: Stichting--

TVS.--------------------------------------------------------
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.---------------------
DOEL-----------------------------------------------------------
Artikel 2.-----------------------------------------------------
1. De stichting stelt zich ten doel:---------------------------

a. het verstrekken van een aanvullende studietoelage voor---

een beroepsopleiding, na-, bij- of omscholing ten--------

behoeve van de afstammelingen van de oprichters van de---

stichting, te weten de heer Hendrik Struik, en mevrouw---

Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;--------------------------

b. het verstrekken van een aanvullende studietoelage aan----

anderen,bij voorkeur afkomstig uit ontwikkelingslanden;--

c. het verstrekken van een extra mobiliteitsondersteuning---

aan de onder la en lb bedoelde personen voor inter-------

nationale studies.---------------------------------------
2. Bedoelde toelagen zullen alleen ter beschikking worden------

gesteld voor het geval betrokkenen geen andere--------------

mogelijkheden hebben om een toelage te verkrijgen.----------
3. Het bestuur zal bij reglement van uitkering nadere regels---

vaststellen omtrent de voorwaarden en modaliteiten van de---

toelagen.---------------------------------------------------
MIDDELEN-------------------------------------------------------
Artikel 3.-----------------------------------------------------
De stichting tracht haar doel te bereiken door:----------------
a. het werven van fondsen;-------------------------------------
b. het vaststellen van een reglement van uitkering;------------
c. alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen-

zijn.-------------------------------------------------------
GELDMIDDELEN, BOEKJAAR, JAARREKENING---------------------------
Artikel 4.-----------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:-------

a. vergoedingen wegens bewezen diensten;--------------------

b. subsidies;-----------------------------------------------

c. hetgeen de stichting door schenkingen, erfstellingen,----

en legaten verwerft;----------------------------------------

d. alle andere baten.---------------------------------------
2. De penningmeester beheert de geldmiddelen en is voor dat----

beheer jegens de stichting verantwoordelijk.----------------
3. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het-------------

kalenderjaar.-----------------------------------------------
4. Na afloop van elk kalenderjaar worden de boeken van de -----

stichting afgesloten en worden daaruit een balans en een----

rekening van baten en lasten opgemaakt, welke vergezeld-----

van een toelichting, aan het bestuur worden aangeboden.-----
5. Het bestuur kan deze stukken door een deskundige of door----

een daartoe benoemde commissie doen nazien.-----------------
6. Vaststelling of goedkeuring door het bestuur van gemelde----

stukken strekt de penningmeester tot décharge voor het------

door hem gevoerde beheer.-----------------------------------
7. De secretaris doet de balans en de rekening van baten en----

lasten vergezeld gaan van een jaarverslag, waarin de--------

belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de---------

stichting worden weergeven.---------------------------------
8. Ieder bestuurslid heeft te allen tijde recht op inzage van--

alle boeken en bescheiden van de stichting en recht op------

controle van de kas.----------------------------------------
BESTUUR--------------------------------------------------------
Artikel 5.-----------------------------------------------------
1. Het bestuur van de stichting is belast met het besturen-----

van de stichting.-------------------------------------------
2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste------

vijf leden.-------------------------------------------------

Het aantal leden van het bestuur wordt door het bestuur-----

vastgesteld.------------------------------------------------
3. De stichting kent in elk geval een voorzitter, een----------

secretaris en een penningmeester.---------------------------

Een bestuurslid kan niet meerdere bestuursfuncties in zich--

verenigen.--------------------------------------------------
4. Bestuursleden met de functies van voorzitter of-------------

penningmeester zijn in beginsel wettige afstammeling van----

het in artikel 2 van de statuten genoemde echtpaar Struik---

Vollmer.----------------------------------------------------

Voor de eerste keer kunnen de heer en mevrouw Struik--------

Vollmer ook zelf als bestuurslid worden benoemd.------------
5. Het bestuur benoemt als voorzitter bij voorkeur de----------

stamhoud(st)er, ofwel de oudste zoon of dochter van---------

meergenoemd echtpaar.---------------------------------------

Indien deze stamhoud(st)er deze functie niet kan of wil-----

aanvaarden, dan wel niet langer kan of wil uitoefenen,------

benoemt het bestuur als voorzitter bij voorkeur de----------

eerstvolgende broer of zuster van die stamhoud(st)er.-------

Indien deze stamhoud(st)er deze functie niet kan of wil-----

aanvaarden, dan wel niet langer kan of wil uitoefenen,------

benoemt het bestuur als voorzitter bij voorkeur één van de--

broers of zusters van die stamhoud(st)er, en wel in eerste--

instantie de eerst volgende broer of zuster.----------------
6. Het bestuur benoemt als penningmeester bij voorkeur één-----

van de broers of zusters van meer bedoelde stamhoud(st)er,--

en wel in eerste instantie de eerst volgende broer of-------

zuster.-----------------------------------------------------
7. Het bestuur benoemt als secretaris een derde, ofwel een-----

persoon die niet behoort tot de afstammelingen van meer-----

bedoeld echtpaar Struik-Vollmer en geen deel uitmaakt van---

de familie Struik of de familie Vollmer, noch aan één van---

de families is aangetrouwd, maar bij voorkeur wel de--------

familie Struik-Vollmer nastaat.-----------------------------
8. Eventuele overige bestuursleden zullen zijn derden, in de---

zin als hiervoor bedoeld.-----------------------------------
9. Voor alle afstammelingen van het meer bedoelde echtpaar-----

Struik-Vollmer geldt, dat zij pas in aanmerking komen voor--

een functie als bestuurslid, indien zij alsdan vijftig------

jaar of ouder zijn.-----------------------------------------
10.Derden-bestuursleden zullen worden benoemd door de overige--

bestuursleden; indien bij een dergelijk besluit de stemmen--

staken, beslist de voorzitter.------------------------------
11.In geval geen van de afstammelingen van het meer bedoelde---

echtpaar Struik-Vollmer voor de functie van voorzitter of---

penningmeester in aanmerking komt casu quo wenst te komen,--

zal de functie worden vervuld door een derde-bestuurslid,---

daartoe te benoemen door het bestuur.-----------------------
12.Het bestuur is bevoegd zich zelf aan te vullen en uit te----

breiden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.---
13.Ook in het geval dat het aantal bestuursleden beneden drie--

is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; het heeft echter----

wel de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s)---

te voorzien.------------------------------------------------
14.De leden van het bestuur mogen geen geldelijke voordelen----

van de stichting genieten.----------------------------------
15.De bestuursleden, zijnde niet-afstammelingen van het meer---

bedoelde echtpaar Struik-Vollmer, treden na maximaal vijf---

jaar af volgens een door het bestuur vast te stellen--------

rooster; bij aftreden zijn zij herkiesbaar.-----------------
VERGADERINGEN BESTUUR -----------------------------------------
Artikel 6.-----------------------------------------------------
1. het bestuur vergadert zo vaak als één of meer bestuursleden-

zulks nodig achten.-----------------------------------------
2. Voor de rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit is vereist

dat de meerderheid van ten minste vier/vijfde van het-------

aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.---------
3. Besluiten worden genomen met vier/vijfde meerderheid van de-

uitgebrachte stemmen.---------------------------------------
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken--------

mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming----

verlangt.---------------------------------------------------
5. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te--

nemen.------------------------------------------------------

Daartoe is vereist, dat de besluiten worden genomen met-----

algemene stemmen en dat de bestuursleden hun stem-----------

schriftelijk uitbrengen.------------------------------------
6. Een bestuurslid kan zich slechts laten vertegenwoordigen----

door een schriftelijke gevolmachtigd ander bestuurslid.-----
BEVOEGDHEID, BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING-----------------------
Artikel 7.-----------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen,----------

daaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten tot het---

verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.---
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeen-----

komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk---

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt,--

of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde--

verbindt.---------------------------------------------------
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur,-------

alsmede door twee bestuursleden tezamen, onder wie in elk---

geval de voorzitter of de penningmeester.-------------------
EINDE BESTUURLIDMAATSCHAP--------------------------------------
Artikel 8.-----------------------------------------------------
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:-----------------
a. periodiek aftreden, behoudens herbenoeming;-----------------
b. overlijden;-------------------------------------------------
c. bedanken door een schriftelijke opzegging, gericht aan het--

bestuur van de stichting;-----------------------------------
d. tussentijdse ontheffing van de bestuursfunctie krachtens----

een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering-----

waarin alle bestuursleden aanwezig zijn; het besluit dient--

te worden genomen met ten minste vier/vijfde van het aantal-

uitgebrachte stemmen.---------------------------------------
COMMISSIES-----------------------------------------------------
Artikel 9.-----------------------------------------------------
1. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer---------

commissies.-------------------------------------------------
2. De samenstelling, taak en werkwijze van een commissie-------

worden, zo mogelijk in overleg met de commissie, door het---

bestuur bij reglement vastgesteld.--------------------------
WIJZIGING STATUTEN, ONTBINDING---------------------------------
Artikel 10.----------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de--------

stichting te ontbinden, mits het daartoe strekkende besluit-

is genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde---

der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin---

alle bestuursleden aanwezig zijn.---------------------------
2. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking----

dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd.--------
3. In geval van ontbinding zal het bestuur - behoudens anders--

luidend besluit - met de vereffening zijn belast.-----------

Een eventueel batig saldo zal ter beschikking worden--------

gesteld aan een instelling met een aanverwante--------------

doelstelling.-----------------------------------------------
REGLEMENT VAN UITKERING / HUISHOUDELIJK REGLEMENT--------------
Artikel 11.----------------------------------------------------
1. De stichting kan naast het reglement van uitkering ook een--

huishoudelijk reglement hebben.-----------------------------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de--

wet, noch met de statuten.----------------------------------
SLOTBEPALINGEN-------------------------------------------------
In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien------
beslist het bestuur.-------------------------------------------
Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat voor de eerste
maal als bestuursleden van de stichting optreden:--------------
1. mevrouw G.I. Struik-Vollmer, voornoemd, als voorzitter;-----
2. de heer H. Struik, voornoemd, als penningmeester; en--------
3. de heer Hermann Gustav Lietzmann, wonende te xxxxxxx--------

xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx---

x, geboren te Sprang-Bad Rothenfelde in Duitsland xx--------

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx negentienbonderd zesenveertig, als----

secretaris.-------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden tijdig tevoren de-----------
gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte--
kennis te nemen en daarmee in te stemmen.----------------------
De verschenen persoon zijn mij, notaris, bekend en hun---------
identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe----
bestemde documenten vastgesteld.-------------------------------
----------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden-
te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.---
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de-----
verschenen personen en het geven van een toelichting daarop,---
heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de gevolgen-
die uit de inhoud van deze akte voortvloeien.------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de-------
verschenen personen en mij, notaris ondertekend.---------------
Volgt ondertekening.-------------------------------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


Mr Ernst Olaf Faber, notaris te Amsterdam