Afschrift van de akte van statutenwijziging

van Stichting Tritsch Vollmer Struik (TVS)

gevestigd te Amsterdam, thans genaamd:

Stichting Tritschler Vollmer Struik (TVS).


14 oktober 2005


***2005.168601/CTSTATUTENWIJZIGING


Heden, veertien oktober tweeduizend vijf, verscheen voor mij,

Mr Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam:

mevrouw Christina Catharina Maria Tolsma, woonplaats kiezende

te 1077 NR Amsterdam, Minervalaan 63, geboren te Amsterdam op

vierentwintig april negentienhonderd zesenvijftig, te dezen
handelende als gemachtigde blijkens een onderhandse akte van

volmacht welke aan deze akte is gehecht - van:

a. de heer HENDRIK STRUIK, geboren te Zwolle xx xxxxxxx

xxxxxxxx negentienhonderd vier en veertig, houder van een

Nederlands paspoort nummer N99652944; en

b. mevrouw GABRIELE INGRID VOLLMER, geboren te Donaueschingen

(Duitsland) xx xxxx xxx negentienhonderd acht en veertig,

houder van een Nederlands paspoort nummer N90882810,

gehuwd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wonende te

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

penningmeester respectievelijk voorzitter van en bij het geven

van de volmacht tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigende de

stichting: STICHTING TRITSCH VOLLMER STRUIK (TVS), gevestigd te

Amsterdam, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel te Amsterdam onder dossier nummer: 34.158.499,

hierna te noemen: "de stichting" - en als zodanig krachtens het

bepaalde van haar statuten tot het verrichten van na te melden

rechtshandeling bevoegd.

De verschenen persoon gaf vooraf te kennen:

A. De stichting is opgericht bij akte op vijfentwintig juni

tweeduizend één verleden voor Mr E.O. Faber, destijds

notaris te Amsterdam.

B. De statuten van de stichting zijn sedertdien niet gewijzigd.

C. In de het op vijf september tweeduizend vijf genomen

besluit, welke aan deze akte is gehecht, van het voltallige

bestuur van de stichting is, met inachtneming van de

wettelijke en statutaire vereisten, besloten de statuten van

de stichting gedeeltelijk te wijzigen.

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon

bij deze de statuten van de stichting te wijzigen als volgt:

De artikelen 1 en 2 worden gewijzigd en luiden thans als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd:

Stichting Tritschler Vollmer Struik (TVS) en kan bij wijze

van verkorting ook worden aangeduid met de naam: Stichting

TVS.

2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het verstrekken van een aanvullende studietoelage voor

een beroepsopleiding, na-, bij- of omscholing ten

behoeve van de afstammelingen van de oprichters van de

stichting, te weten de heer Hendrik Struik, en mevrouw

Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;

b. het verstrekken van een aanvullende studietoelage aan

anderen, bij voorkeur afkomstig uit ontwikkelingslanden,

een studerend kind of kleinkind van een in functie

zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester van de

stichting -die geen afstammeling is van de oprichters-

en aan de wettelijke levenspartners van de hiervoor

onder la en 1b bedoelde personen;

c. het verstrekken van een extra mobiliteitsondersteuning

aan de onder la en 1b bedoelde personen voor nationale

en internationale studies.

2. Bedoelde toelagen zullen alleen ter beschikking worden

gesteld voor het geval betrokkenen geen andere

mogelijkheden hebben om een toelage te verkrijgen.

3. Het bestuur zal bij reglement van uitkering nadere regels

vaststellen omtrent de voorwaarden en modaliteiten van de

toelagen.

Tensiotte verklaarde de comparant dat de statuten thans in hun

geheel luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd:

Stichting Tritschler Vollmer Struik (TVS) en kan bij wijze

van verkorting ook worden aangeduid met de naam: Stichting

TVS.

2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het verstrekken van een aanvullende studietoelage voor

een beroepsopleiding, na-, bij- of omscholing ten

behoeve van de afstammelingen van de oprichters van de

stichting, te weten de heer Hendrik Struik, en mevrouw

Gabriele Ingrid Struik-Vollmer;

b. het verstrekken van een aanvullende studietoelage aan

anderen, bij voorkeur afkomstig uit ontwikkelingslanden,

een studerend kind of kleinkind van een in functie

zijnde voorzitter, secretaris of penningmeester van de

stichting -die geen afstammeling is van de oprichters-

en aan de wettelijke levenspartners van de hiervoor

onder la en 1b bedoelde personen;

c. het verstrekken van een extra mobiliteitsondersteuning

aan de onder la en 1b bedoelde personen voor nationale

en internationale studies.

2. Bedoelde toelagen zullen alleen ter beschikking worden

gesteld voor het geval betrokkenen geen andere

mogelijkheden hebben om een toelage te verkrijgen.

3. Het bestuur zal bij reglement van uitkering nadere regels

vaststellen omtrent de voorwaarden en modaliteiten van de

toelagen.

MIDDELEN

Artikel 3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het werven van fondsen;

b. het vaststellen van een reglement van uitkering;

c. alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen

zijn.

GELDMIDDELEN, BOEKJAAR, JAARREKENING

Artikel 4.

1. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

a. vergoedingen wegens bewezen diensten;

b. subsidies;

c. hetgeen de stichting door schenkingen, erfstellingen, en

legaten verwerft;

d. alle andere baten.

2. De penningmeester beheert de geldmiddelen en is voor dat

beheer jegens de stichting verantwoordelijk.

3. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het

kalenderjaar.

4. Na afloop van elk kalenderjaar worden de boeken van de

stichting afgesloten en worden daaruit een balans en een

rekening van baten en lasten opgemaakt, welke vergezeld

van een toelichting, aan het bestuur worden aangeboden.

5. Het bestuur kan deze stukken door een deskundige of door

een daartoe benoemde commissie doen nazien.

6. Vaststelling of goedkeuring door het bestuur van gemelde

stukken strekt de penningmeester tot décharge voor het door

hem gevoerde beheer.

7. De secretaris doet de balans en de rekening van baten en

lasten vergezeld gaan van een jaarverslag, waarin de

belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de

stichting worden weergeven.

8. Ieder bestuurslid heeft te allen tijde recht op inzage van

alle boeken en bescheiden van de stichting en recht op

controle van de kas.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van

de stichting.

2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf

leden.

Het aantal leden van het bestuur wordt door het bestuur

vastgesteld.

3. De stichting kent in elk geval een voorzitter, een

secretaris en een penningmeester.

Een bestuurslid kan niet meerdere bestuursfuncties in zich

verenigen.

4. Bestuursleden met de functies van voorzitter of

penningmeester zijn in beginsel wettige afstammeling van

het in artikel 2 van de statuten genoemde echtpaar Struik

Vollmer.

Voor de eerste keer kunnen de heer en mevrouw Struik

Vollmer ook zelf als bestuurslid worden benoemd.

5. Het bestuur benoemt als voorzitter bij voorkeur de

stamhoud(st)er, ofwel de oudste zoon of dochter van

meergenoemd echtpaar.

Indien deze stamhoud(st)er deze functie niet kan of wil

aanvaarden, dan wel niet langer kan of wil uitoefenen,

benoemt het bestuur als voorzitter bij voorkeur de

eerstvolgende broer of zuster van die stamhoud(st)er.

Indien deze stamhoud(st)er deze functie niet kan of wil

aanvaarden, dan wel niet langer kan of wil uitoefenen,

benoemt het bestuur als voorzitter bij voorkeur één van de

broers of zusters van die stamhoud(st)er, en wel in eerste

instantie de eerst volgende broer of zuster.

6. Het bestuur benoemt als penningmeester bij voorkeur één van

de broers of zusters van meer bedoelde stamhoud(st)er, en

wel in eerste instantie de eerst volgende broer of zuster.

7. Het bestuur benoemt als secretaris een derde, ofwel een

persoon die niet behoort tot de afstammelingen van meer

bedoeld echtpaar StruikVollmer en geen deel uitmaakt van

de familie Struik of de familie Vollmer, noch aan één van

de families is aangetrouwd, maar bij voorkeur wel de

familie Struik-Vollmer nastaat.

8. Eventuele overige bestuursleden zullen zijn derden, in de

zin als hiervoor bedoeld.

9. Voor alle afstammelingen van het meer bedoelde echtpaar

Struik-Vollmer geldt, dat zij pas in aanmerking komen voor

een functie als bestuurslid, indien zij alsdan vijftig jaar

of ouder zijn.

10.Derden-bestuursleden zullen worden benoemd door de overige

bestuursleden; indien bij een dergelijk besluit de stemmen

staken, beslist de voorzitter.

11.In geval geen van de afstammelingen van het meer bedoelde

echtpaar Struik-Vollmer voor de functie van voorzitter of

penningmeester in aanmerking komt casu quo wenst te komen,

zal de functie worden vervuld door een derde-bestuurslid,

daartoe te benoemen door het bestuur.

12.Het bestuur is bevoegd zich zelf aan te vullen en uit te

breiden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

13.Ook in het geval dat het aantal bestuursleden beneden drie

is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; het heeft echter

wel de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s)

te voorzien.

14.De leden van het bestuur mogen geen geldelijke voordelen

van de stichting genieten.

15.De bestuursleden, zijnde nietafstammelingen van het meer

bedoelde echtpaar StruikVollmer, treden na maximaal vijf

jaar af volgens een door het bestuur vast te stellen

rooster; bij aftreden zijn zij herkiesbaar.

VERGADERINGEN BESTUUR

Artikel 6.

1. het bestuur vergadert zo vaak als één of meer bestuursleden

zulks nodig achten.

2. Voor de rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit is vereist

dat de meerderheid van ten minste vier/vijfde van het

aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

3. Besluiten worden genomen met vier/vijfde meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken

mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming

verlangt.

5. Het bestuur is bevoegd ook buiten vergadering besluiten te

nemen.

Daartoe is vereist, dat de besluiten worden genomen met

algemene stemmen en dat de bestuursleden hun stem

schriftelijk uitbrengen.

6. Een bestuurslid kan zich slechts laten vertegenwoordigen

door een schriftelijke gevolmachtigd ander bestuurslid.

BEVOEGDHEID, BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen,

daaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten tot het

verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

2. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeen-

komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt,

of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde

verbindt.

3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur,

alsmede door twee bestuursleden tezamen, onder wie in elk

geval de voorzitter of de penningmeester.

EINDE BESTUURLIDMAATSCHAP

Artikel 8.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

a. periodiek aftreden, behoudens herbenoeming;

b. overlijden;

c. bedanken door een schriftelijke opzegging, gericht aan het

bestuur van de stichting;

d. tussentijdse ontheffing van de bestuursfunctie krachtens

een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering

waarin alle bestuursleden aanwezig zijn; het besluit dient

te worden genomen met ten minste vier/vijfde van het aantal

uitgebrachte stemmen.

COMMISSIES

Artikel 9.

1. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer

commissies.

2. De samenstelling, taak en werkwijze van een commissie

worden, zo mogelijk in overleg met de commissie, door het

bestuur bij reglement vastgesteld.

WIJZIGING STATUTEN, ONTBINDING

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de

stichting te ontbinden, mits het daartoe strekkende besluit

is genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde

der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin

alle bestuursleden aanwezig zijn.

2. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking

dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd.

3. In geval van ontbinding zal het bestuur -behoudens anders

luidend besluit- met de vereffening zijn belast.

Een eventueel batig saldo zal ter beschikking worden

gesteld aan een instelling met een aanverwante

doelstelling.

REGLEMENT VAN UITKERING / HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 11.

1. De stichting kan naast het reglement van uitkering ook een

huishoudelijk reglement hebben.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de

wet, noch met de statuten.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien

beslist het bestuur.

De verschenen persoon verklaarde -voor zover nodig mede namens

de stichting - tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen

om van de inhoud van deze akte kennis te nemen, daarmee in te

stemmen en af te zien van volledige voorlezing van de akte.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit

van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van

het daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te

Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de

verschenen persoon en het geven van een toelichting daarop, heb

ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die

uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de

verschenen persoon en mij, notaris ondertekend

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Notaris Mr A.E. Blom te Amsterdam